Bel of Whatsapp: 0610004350

Bel: 0610004350


Algemene Voorwaarden

Inhoud

Artikel 1: Definities
Artikel 2: Hosting
Artikel 3: Webdesign
Artikel 4: Website Leasen
Artikel 5: Zoekmachine Optimalisatie
Artikel 6: Prijzen, Facturatie & Betaling
Artikel 7: Persoonsgegevens
Artikel 8: Teksten

 

ARTIKEL 1 DEFINITIES

 

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

1.1  Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt (op papier of elektronisch).
1.2 Planet Webdesign: Webdesigner Planet Webdesign gevestigd in Rosmalen.
1.3 Klant: Een meerderjarig handelingsbekwaam persoon die een overeenkomst heeft afgesloten met Planet Webdesign en heeft toegezegd op de hoogte te zijn van deze algemene voorwaarden.
1.4 Website: https://www.planetwebdesign.nl en alle andere websites die geregistreerd zijn onder de houder Planet Webdesign en/of de websites aangevraagd via Planet Webdesign.
1.5 Pakket: Met een pakket wordt bedoelt een hosting pakket zoals beschreven op de website van Planet Webdesign.
1.6 Diensten: Alle diensten die Planet Webdesign levert aan zijn klanten waaronder het aanvragen van domeinen, het ontwerpen, bouwen en uitbreiden van websites, het hosten van de website en het maken van offertes.
1.7 SIDN: De Stichting Internet Domeinnaam Registratie.

 

ARTIKEL 2 HOSTING

 

2.1 Planet Webdesign is niet aansprakelijk voor het uitval of onbereikbaarheid van servers bij overmacht, alsmede bij storingen in het internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit, pogingen van derden en dergelijke.
2.2 Het is een klant niet toegestaan de diensten of pakketten te gebruiken voor:
a.het illegaal verspreiden van auteursrechtelijk materiaal of anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
b.het verzenden van ongewenste e-mail (spam);
c.het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal, waaronder kinderpornografie, racistisch materiaal en discriminerende uitingend.seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
e.het verspreiden van computervirussen of vormen van spyware;
f.het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het internet of, een intranet, waarbij al dan niet enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (Cracken/Hacken);
g.enige andere handeling in strijd met de wet, de gedragsregels, alsmede hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk is.
2.3 Het is de klant niet toegestaan de ter beschikking gestelde hostingruimte te verhuren of verkopen aan te derden.
2.4 Planet Webdesign is in onderstaande gevallen gerechtigd de website van de klant zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgave van reden met onmiddellijke ingang volledig voor alle gebruik te blokkeren of van de server te verwijderen, zonder de klant enig recht op schadevergoeding kan doen gelden en met de gehoudenheid aan Planet Webdesign alle schade ten gevolge van de overtreding door Planet Webdesign of door derden geleden te vergoeden. Niet verschuldigde abonnementsgelden zullen niet worden geretourneerd, dan wel verrekend:
a.indien de klant het gestelde in de artikelen 2.2 overtreedt of indien er een ernstig vermoeden van overtreding bestaat;
b.indien (een onderdeel) van de site van de klant oorzaak is of oorzaak dreigt te worden van het “down” gaan of onbereikbaar worden van een server van Planet Webdesign;
c.indien blijkt dat de klant met opzet valse en/of verkeerde persoons- of bedrijfsgegevens heeft opgegeven;
d.indien blijkt dat de klant de overeenkomst onder valse voorwendsels is ingegaan;
2.5 De gebruikersnaam en wachtwoord voor het hostingaccount worden niet standaard naar de klant gestuurd tenzij anders afgesproken. De klant kan deze gegevens kosteloos opvragen bij Planet Webdesign.

 

ARTIKEL 3 WEBDESIGN EN DEVELOPMENT

 

3.1 Planet Webdesign zal standaard een link plaatsen op de gemaakte website die naar de website van Planet Webdesign verwijst. Deze mag niet verwijderd worden tenzij hier expliciete toestemming voor is gegeven door Planet Webdesign.
3.2 Planet Webdesign is tot aan de volledige betaling van de factuur voor het webdesign eigenaar van de gemaakte producten. Bij betaling zullen automatisch de eigendomsrechten naar de klant gaan.
3.3 Planet Webdesign behoudt te allen tijde het eigendomsrecht op de gemaakte techniek. Mocht de klant dit willen aanpassen dient de klant dit in overleg met Planet Webdesign te doen.
3.4 De klant is zelf verantwoordelijk voor het leveren van foto’s, teksten en/of ander materiaal. Wanneer dit te laat geleverd wordt, is Planet Webdesign niet aansprakelijk voor vertraging.

 

ARTIKEL 4 WEBSITE LEASEN

 

4.1 Planet Webdesign is in onderstaande gevallen gerechtigd de website van de klant zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang volledig voor alle gebruik te blokkeren of van de server te verwijderen, zonder de klant enig recht op schadevergoeding kan doen gelden en met de gehoudenheid aan Planet Webdesign alle schade ten gevolge van de overtreding door Planet Webdesign of door derden geleden te vergoeden. Niet verschuldigde abonnementsgelden zullen niet worden geretourneerd, dan wel verrekend:
a. indien de klant het gestelde in de artikelen 2.2 overtreedt of indien er een ernstig vermoeden van overtreding bestaat;
b.indien (een onderdeel) van de site van de klant oorzaak is of oorzaak dreigt te worden van het “down” gaan of onbereikbaar worden van een server van Planet Webdesign;
c.indien blijkt dat de klant met opzet valse en/of verkeerde persoons- of bedrijfsgegevens heeft opgegeven;
d.indien blijkt dat de klant de overeenkomst onder valse voorwendsels is ingegaan;
e.indien de betalingsachterstand groter dan 2 maanden is;
4.3 De klant wordt geen eigenaar van de website. De klant blijft wel eigenaar van de zelf aangeleverde foto’s en teksten .
4.4 De broncode blijft eigendom van Planet Webdesign en kan niet worden overgenomen.
4.5 De klant wordt wel de houder en daarmee de eigenaar van het domeinnaam. Deze kan, wanneer er geen openstaande rekeningen zijn, altijd verhuisd worden naar een andere provider. De website zoals deze bij Planet Webdesign is onder gebracht houdt dan op te bestaan.

 

ARTIKEL 5 ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE

 

5.1 Planet Webdesign kan niet garanderen dat de site van de klant bovenaan komt te staan in Google, dit is afhankelijk van Google’s zoekalgoritmes. Ook is Planet Webdesign niet aansprakelijk wanneer de site niet gevonden wordt op algemene veel gebruikte woorden.
5.2 De klant heeft het recht zelf een lijst met kernwoorden samen te stellen. Planet Webdesign is in dit geval niet aansprakelijk voor het resultaat met betrekking tot zoekmachine optimalisatie maar zal zijn best doen hier advies over te geven.
5.3 Wijzigingen in de vindbaarheid zullen door de veranderlijke algoritmes van Google altijd blijven schommelen. Planet Webdesign is niet aansprakelijk voor de resultaten die zoekmachines tonen.
5.4 Bij het offline halen van de diensten om redenen genoemd in artikel 2.4 en 4.2 is de klant zelf verantwoordelijk voor de dalingen in zoekmachines en kan Planet Webdesign hier niet op aanspreken.

 

ARTIKEL 6 PRIJZEN, FACTURATIE EN BETALINGEN

6.1 Alle door Planet Webdesign genoemde prijzen gelden in Euro’s tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders aangegeven.
6.2 Alle door Planet Webdesign  genoemde prijzen zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is aangegeven.
6.3 Planet Webdesign is ten alle tijden gerechtigd zijn prijzen en tarieven te wijzigen. De aangekondigde prijswijzigingen gaan twee (2) maanden na aankondiging daarvan in.
6.4 De betalingsverplichting van de klant gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van de diensten van Planet Webdesign.
6.5 De klant dient de facturen van Planet Webdesign te betalen binnen de op de betreffende factuur vermelde betalingstermijn. Indien op een factuur geen betalingstermijn is aangegeven, geldt een betalingstermijn van veertien (14) dagen.
6.6 Indien de klant enige factuur van Planet Webdesign niet binnen de betalingstermijn voldoet, is de klant van rechtswege verzuimd, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie vereist is.
6.7 Wanneer een klant een dienst van Planet Webdesign wil beëindigen is dit uiterlijk mogelijk 1 maand voordat het contract verlengd wordt. In het geval van Planet Webdesign zullen alle contracten vanaf 1 januari verlengd worden. Het betaalde bedrag zal niet geretourneerd worden.

 

ARTIKEL 7 PERSOONSGEGEVENS

 

7.1 De klant geeft met het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk toestemming de aangeleverde persoonsgegevens te verwerken en/of op te slaan in een database ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.
7.2 Planet Webdesign zal deze persoonsgegevens nooit zonder toestemming van de klant aan derden verstrekken.

 

ARTIKEL 8 TEKSTEN

 

8.1 Planet Webdesign behoudt zicht het recht wijzigingen in de algemene voorwaarden te maken. Deze zullen 1 maand na bekendmaking gelden.
8.2 Planet Webdesign kan niet aansprakelijk gesteld worden op typ- en/of spellingfouten in teksten van Planet Webdesign zelf, de klant of andere bronnen.
Contactgegevens

Planet Webdesign
Hoogveld 92
5246BG Rosmalen
Géén bezoekadres

Tel: 06-10004350


info@planetwebdesign.nl